பக்கம்_பேனர்

ஹோலோ படலம்

  • லேசர் சிறப்பு அட்டை அச்சிடும் அடி மூலக்கூறு

    லேசர் சிறப்பு அட்டை அச்சிடும் அடி மூலக்கூறு

    லேசர் சிறப்பு அட்டை அச்சிடும் அடி மூலக்கூறு, வணிக அட்டை அச்சிடும் செயல்பாட்டில் பல்வேறு வண்ணங்கள் அல்லது வெற்று வெள்ளி, வரைதல் மற்றும் மேற்பரப்பில் பிற விளைவுகள் வழங்க முடியும்.கார்டு-அடிப்படையானது மை ஒட்டுதலுக்கான நல்ல வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது, லேமினேஷனில் நிறமாற்றம் இல்லை, சிதைப்பது இல்லை, சிறந்த வயதான செயல்திறன் மற்றும் பரந்த பயன்பாடு.